Vol 3 (February 2019): Health Technology

Original Article 
The ED length of stay in gunshot injuries: experience in a metropolitan medical center
Liong-Rung Liu, Chang-Chih Chen, Jiun-I Lai, Yu-Hui Chiu, Wen-Han Chang
Health Technology  
2019;
3:
1