Vol 2, No 7 (July 2018): Health Technology

Original Article 
Cardiac function measurements by electrical cardiometry in 24-hour ultra-marathoners
Yu-Jui Chiu, Jian-Sing Li, Yu-Hui Chiu, Hsiu-Hua Lin, Ming-Long Chang, Wei-Fong Kao
Health Technology  
2018;
2:
2