Influence of social distance toward individuals with psychotic disorders by medical background

Chiong-Hee Wong, Shih-Chao Chien, Yi-Hong Zeng, Chien-Chiu Huang, Weide Tsai, Chien-Wei Chen, Yu-Jang Su, Wen-Han Chang, Pang-Yen Chen