Radiographic clue of gas-forming pyogenic liver abscess

Hui-Tzu Liu, Yu-Hui Chiu, Wen-Han Chang

Article Options

Download Citation